Home / Reglementen

Reglementen

Huishoudelijk Reglement 2013

Artikel 1 Algemene bepalingen
Artikel 1.1 Inhoud en opzet
Artikel 2 De leden
Artikel 2.1 Type leden
Artikel 2.2 Ere leden
Artikel 3 Het bestuur
Artikel 3.1 Bestuur
Artikel 3.2 Aftreden
Artikel 3.3 Beslissingen
Artikel 3.4 Straffen
Artikel 4 Deelname en aanmeldingen
Artikel 4.1 Deelname
Artikel 4.2 Aanmelden en opstellen reserve spelers
Artikel 4.3 Inschrijving volgend seizoen
Artikel 4.4 Teamcaptain
Artikel 5 Wedstrijd verloop
Artikel 5.1 Ingooien aan/afmelden league
Artikel 5.2 Uitval door blessures
Artikel 5.3 Het niet afmaken of onderbreken van een game

Artikel 5.4 Roken en gebruik alcohol
Artikel 6 Scores, Scores verwerking en Wedstrijdpunten
Artikel 6.1 Wedstrijd punten huisleague
Artikel 6.2 Wedstrijd punten bij spelen zonder tegenstander of niet is komen opdagen
Artikel 6.3 Score bij incompleet team
Artikel 6.4 Score verwerking en score wijziging
Artikel 6.5 Periodekampioenen

Artikel 7 Financiën
Artikel 7.1 lidmaatschap
Artikel 7.2 League gelden
Artikel 7.3 Afdracht van league geld en inschrijfgeld
Artikel 8 Kampioenschappen
Artikel 8.1 Verenigingskampioenschappen
Artikel 8.2 Play-offs
Artikel 8.3 Verenigingstoernooien
Artikel 9 Protesten
Artikel 9.1 Indienen protesten
Artikel 10 Slotbepalingen
Artikel 10.1 Uitzonderingen

Artikel 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Inhoud en opzet

1. Onder de huisleague worden bowlingcompetities verstaan die door de bowlingvereniging worden georganiseerd.
2. Op elke huisleague zijn alle bepalingen van dit reglement van toepassing.
3. De in dit Huishoudelijk reglement opgenomen regels en bepalingen zijn een aanvulling op het sportreglement van de Nederlandse Bowling Federatie (NBF).
4. Dat wil zeggen dat de huisleague, zomerleague, verenigingskampioenschappen, en huistoernooien onder het NBF sportreglement gespeeld worden.
5. Voor de ,in dit reglement, niet genoemde onderwerpen gelden de regels en bepalingen zoals in het NBF sport reglement staat vermeld.
6. Elke huisleague word gespeeld op de door het verenigingsbestuur vastgestelde speeldata en tijden, die in het uitgereikte info boekje staan. Over eventuele uitzonderingen worden betrokkenen door het bestuur tijdig ingelicht.
7. Bij de leaguestart wordt begonnen met het gemiddelde van de NBF – bowlingpasje van het nieuwe seizoen. Heeft een speler zo’n gemiddelde niet, dan wordt het gemiddelde na afloop van zijn eerste speeldag berekend over minimaal 3 games.

Artikel 2 De leden

Artikel 2.1 Type leden

1. De leden worden onderscheiden door :
A Pupillen
B Aspiranten
C Junioren
D Senioren
E Senioren 50 Plus
2. Pupillen zijn zij die in een verenigingsjaar voor 1 september de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt. Tot 31 augustus het daar opvolgend verenigingsjaar worden zij als pupil beschouwd.
3. Aspiranten zijn zij die in een verenigingsjaar voor 1 september de leeftijd van 15 jaar nog niet hebben bereikt. Tot 31 augustus het daar opvolgend verenigingsjaar worden zij als aspiranten beschouwd.
4. Junioren zijn zij die in een verenigingjaar voor 1 september WEL de leeftijd van 16 jaar maar nog die van 18 jaar hebben bereikt. Tot 31 augustus het daar opvolgend verenigingsjaar worden zij als junioren beschouwd.
5. Senioren zijn zij die in een verenigingsjaar voor 1 september de leeftijd van 18 hebben bereikt.
6. Senioren 50 plus zijn zij die in een verenigingsjaar voor 1 september de leeftijd van 50 hebben bereikt.
Artikel 2.2 Ereleden
1. Ereleden zijn zij die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de Vereniging en voor de bowlingsport in zijn algemeenheid. En die als zodanig benoemd zijn door de ALV op voordracht van het bestuur.
2. Leden van verdiensten zijn zij die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en voor de bowlingsport. En die als zodanig benoemd zijn door de ALV op voordracht van het bestuur.

Artikel 3 Het bestuur

Artikel 3.1 Aanmelden en aftreden.

1. Kandidaten voor een bestuursfunctie worden voorgedragen door het bestuur, en kunnen gekozen worden op de ALV. Het bestuur bestaat uit tenminste 5 meerderjarige personen.
2. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter, vice –voorzitter, secretaris en een penningmeester. Tenzij de statuten anders bepalen, is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

Artikel 3.2 Aftreden

1. Elk jaar treed de helft van het aantal leden van het bestuur af. Met dien verstande dat, het ene jaar de voorzitter, penningmeester en enige bestuursleden, en het jaar er op volgend de secretaris en de overige bestuursleden aftreden.

Artikel 3.3 Beslissingen

1. Het bestuur kan rechtsgeldige besluiten nemen, indien tenminste 3 bestuursleden waaronder de voorzitter aan de vergadering deelnemen, of daarin door een aanwezige bestuurslid vertegenwoordigd zijn. Het bestuur is bevoegd beslissingen te nemen waarvan de financiële verplichtingen( tot aan 500 euro zonder toestemming van de leden), de voor het boekjaar vastgestelde begroting , in totaal met niet meer dan 5% overschrijden. Het bestuur beslist over toelating van leden. (het geheel volgens de statuten van de vereniging) Op de ALV zijn alle leden stemgerechtigd mits zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit genomen is, is beslissend. Het zelfde geld voor de inhoud van een genomen besluit.

Artikel 3.4 Straffen

1. Strafbare feiten en straffen, zie artikel 4 en 5 van de statuten.

Artikel 4 Deelname en aanmelden

Artikel 4.1 Deelname

1. Aan de door de BVZ georganiseerde leagues en evenementen kan worden deelgenomen door de leden van de BVZ die aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan . Uitzonderingen hierop zijn leden of teams die geschorst zijn.
2. Ieder lid of team dat deelneemt aan een door de vereniging georganiseerde wedstrijd, verplicht zich door deelname te voldoen aan de financiële verplichtingen die hieraan zijn verbonden.
Artikel 4.2 Aanmelden en opstellen (reserve) spelers
1. De aanmelding van een team voor de huisleague geldt voor een geheel speel seizoen en dient schriftelijk te worden ingediend bij het wedstrijd secretariaat van de vereniging. Dit moet plaats vinden voor een door het bestuur vast te stellen datum voor het begin van het speelseizoen.
2. Tegelijk met het aanmelden van een team dienen de namen van de spelers in dat team, de naam van de teamcaptain, en team naam door geven te worden. Een team mag maximaal uit 6 personen bestaan.
3. Voor de aanmeldingen van een team voor deelname aan een huisleague dient gebruikt te worden gemaakt van de speciaal door de vereniging verstrekte aanmeld formulieren.
4. Reserve spelers dienen wel lid te zijn van de vereniging. Reserve spelers mogen per league op 1 speel dag bij maximaal 1 team deelnemen.
5. Een reserve speler mag maximaal in 1 seizoen 1 keer wisselen van team op de zelfde speelleague.
6. Junior spelers met dispensatie van het bestuur deelnemen aan de senioren leaque.

Artikel 4.3 Inschrijven volgend seizoen.

1. Een team behoud het recht op een plaats in de huisleague, als het merendeel van de spelers zich in de direct daar opvolgend huisleague voor het zelfde team aanmeld. Indien een team zich opgesplitst houdt degene die de teamnaam houdt, het team met de teamcaptain, de rechten. Het nieuwe team komt op de wachtlijst.

Artikel 4.4 teamcaptain

1. Als een teamcaptain op de speeldag niet aanwezig is, treed een andere speler van dat team op als vervangend.
2. De teamcaptain is volledig verantwoordelijk voor de gedragingen voor de spelers uit zijn team gedurende de wedstrijd.
3. De teamcaptain draagt er zorg voor dat hij en zijn teamgenoten er in alles zullen meewerken om elke speeldag zo correct mogelijk te laten verlopen.

Artikel 5 wedstrijd verloop

Artikel 5.1 Ingooien, aan /afmelden voor league

1. Ingooien gebeurt alleen in de door de computer aangegeven tijd (ingooi tijd).
2. Na aanvang van de eerst game mogen er geen ingooi frames op de wedstrijdbanen worden gegooid tenzij anders vermeld.
3. Voorafgaand aan de league, is men verplicht het leaguegeld te betalen bij de leaque leider. Als men zich wil afmelden, voor een speelavond op de dag zelf, dit graag melden bij de vereniging, of bij de wedstrijd leider van die speelavond. Is dit het geval in de week voorafgaand van de speelavond, kan dit via email bij de wedstrijd leider of het bestuur. Zie voor de email adressen en telefoon nummers de site van BV Zetten.
Artikel 5.2 Het niet afmaken of onderbreken van een game
1. Vervanging van een speler tijdens zijn game is toegestaan wanneer de betreffende speler duidelijk niet meer verder kan spelen. De individuele score in kwestie, word aan de eerste speler toegekend en kan niet meer in aanmerking komen als bijzonder sport resultaat. De tijdens een game vervangende speler kan gedurende het verdere verloop van een wedstrijd op de zelfde avond niet meer worden ingezet.
2. Wanneer een speler geheel uit vrije wil een game niet uitspeelt dan mag deze speler tijdens deze game niet vervangen worden en telt voor deze game alleen de score over de gespeelde frames. Een speler/team dat te laat speel gereed op de baan staat kan indien hij het voor aanvang van de 3de frame van de tegenstander de betreffende game nog meespelen. De nog niet gespeelde frames moeten direct te worden ingehaald.
3. Een team dat vanaf de 3de frame nog niet gereed is om te spelen, krijgt een 0 score, en kunnen vanaf het frame dat ze wel gereed zijn om te spelen gewoon doorgaan.
4. Wanneer in het geval van een onderbroken game, door technische problemen, het niet mogelijk is om een wedstrijd uit te spelen, op de zelfde speeldag. Dan dienen de betreffende game(s) zo spoedig mogelijk worden ingehaald binnen 2 weken. Dit in overleg met de betrokken teamcaptains en de league secretaris of bestuur. Inhalen dient te geschieden met een compleet team. Of spelers na huis league verdelen over de banen.

Artikel 5.3 Uitval door blessures

1. Wanneer een speler een game niet kan uitspelen, omdat deze er niet toe in staat is vanwege een blessure of een niet voorziene noodsituatie, en er voor deze speler geen speelgerechtigde vervanger voorhanden is, dan telt voor die game de score over de reeds gespeelde frames + 9 pins voor elke nog niet gespeelde frame + de volledige handicap. Dit geldt niet voor opvolgende games.
Artikel 5.4 Roken en alcohol gebruik
1. Roken is alleen toegestaan voor of na een league. Roken is alleen in de rokersruimte of buiten toegestaan
2. Het is een speler tijdens een officiële wedstrijd verboden, om vanaf een half uur voor aanvang van de eerste game tot aan het eind van de laatste game van zijn team van een speeldag, alcohol tot zich te nemen, ongeacht waar dit gebeurt.

Artikel 6 Scores, scores verwerking en Wedstrijdpunten

Artikel 6.1 Wedstrijdpunten huisleague

1. Bij de dubbel league kan per 3 gespeelde games, 10 punten behaald worden.
2. Men speelt tegen een tegenstander van de tegenpartij dat voor aanvang van de wedstrijd bepaald wordt. Deze keuze geldt voor alle te spelen games. Bij geen overeenkomst bepaald het team wat rechts begint.
3. Per game kunnen 3 punten behaald worden. 1 winstpunt voor winst op de directe tegenstander en 1 punt wanneer een team die game een hogere totaal pinfall heeft dan de tegenstander.
4. Het 10e punt is voor de hoogste totale score over 3 gespeelde games.
5. Bij de scratch (singels) kan per gespeelde game 1 punt gehaald worden, en over het totaal 1 punt, dus in totaal 6 punten.

Artikel 6.2 Wedstrijd punten bij spelen zonder tegenstander of niet is komen opdagen*

1. Als de leauque inkompleet is (oneven) en men geen tegenstander heeft (spook), dan speelt men tegen het eigengemiddelde, min 10 punten, zonder handicap.
2. Speelt men tegen een team dat niet komt opdagen, dan speelt men tegen het gemiddelde van 2 spelers van dat team met het hoogst aantal gespeelde games, min 10 punten maar inclusief hcp.

In beide gevallen kan het niet aanwezige team of “spook”, geen punten behalen.

Artikel 6.3 Scores bij incompleet team*

1. Wanneer 1 speler van het team van de tegenstander niet aanwezig is, dan speelt men tegen het gemiddelde van de speler van dat team met de meest gespeelde games, min 10 punten maar inclusief hcp. De niet aanwezige speler kan geen punten behalen.
Bij gelijk aantal gespeelde games van de niet aanwezige spelers, wordt het gemiddelde van de hoogste scorende speler genomen.

Artikel 6.4 Score verwerking en score wijziging

1. Door de wedstrijdsecretaris en score verwerking, kunnen de gegevens op de wedstrijdformulieren worden veranderd. Indien veranderingen zijn aangebracht, stelt deze betrokkenen de teamcaptain daarvan op de hoogte.

Artikel 6.5 Periodekampioenen.*

Periodekampioen is dat team die in de periode van 8 wedstrijden de meeste wedstrijdpunten heeft behaald.
Bij een gelijke stand wordt er gekeken naar de scratch pinfal. Daardoor is het mogelijk dat de bekendmaking van de periode kampioen en of plaatsing in het eindtoernooi, later in het seizoen bekend wordt gemaakt.

Artikel 7 Financiën

Artikel 7.1 Lidmaatschap

1. Het lidmaatschap jaar loopt van 31 Augustus t/m 31 Juli het jaar daar op volgend. De hoogte van de contributie, voor de verschillende lidmaatschappen van de vereniging en de NBF, word elk jaar door de ALV bepaald.
2. Contributies dienen elk jaar voor 1 Augustus te worden voldaan. Indien de betaling nog niet is voldaan, is men ook niet speel gerechtigd.
3. Nieuwe inschrijvingen dienen plaats te vinden op de daar toe bestemde formulieren. Indien een lid zijn lidmaatschap wil beëindigen, dient dit schriftelijk te gebeuren, minimaal 4 weken voor het einde van het lidmaatschap jaar. Opzeggen van het lidmaatschap, ontheft het lid niet van zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging. Persoonswijzigingen kunnen gedaan worden op mijn NBF door de leden zelf.

Artikel 7.2 League gelden

1. Voor elke speeldag van een huisleague is elk team, een door de vereniging vastgesteld bedrag, aan speelkosten verschuldigd. Dit bedrag bestaat uit baanhuur en prijzengeld, en wordt bij inschrijven bekend gemaakt. Speelkosten dienen voor aanvang van de wedstrijd, overhandigd te worden aan de wedstrijd secretaris. Indien hier niet aan wordt voldaan is men niet speel gerechtigd.
2. Elk team is verplicht zich, bij niet of onvolledig verschijnen, het volledige verschuldigde bedrag aan speelkosten te voldoen. Indien een team zich na aanmelden/inschrijven, of gedurende het speelseizoen terug trekt uit hun huisleague, is het betreffende team geenszins ontslagen van de financiële verplichtingen voor de (resterende) speeldagen van dat seizoen.
3. In gevallen van overmacht, kan het bestuur op verzoek van het betreffende team, bij overtreding hierop uitzonderingen maken.
4. Alle spelers van een team zijn aansprakelijk voor de financiële verplichtingen, die voortvloeien uit het lidmaatschap en deelname, al of niet in team verband, door de vereniging georganiseerde wedstrijden.

Artikel 7.3 Afdracht van league gelden en inschrijfgeld

Leden of functionarissen van de vereniging, die op grond van hun functie of plaatsvervangend optreden, gelden ontvangen welke voor de vereniging zijn bestemd, of met een door de vereniging verstrekt voorschot, uitgaven voor de vereniging doen. Dienen de ontvangen gelden per ommegaande in het bezit te stellen van de vereniging.
Dit kan A. Per kas aan de penningmeester B. Door overmaking aan de bank/giro rekening van de vereniging.

Artikel 8 Kampioenschappen

Artikel 8.1 Verenigingskampioenschappen

1. De vereniging is verplicht 1 keer per jaar de verenigingskampioenschappen te organiseren. De kampioenschappen worden in klasse A t/m D gespeeld, met een aparte Dames en Heren klassement. Dit geld ook voor de jeugd, maar dan in Pupillen, Aspiranten en Junioren. De verenigingskampioenen worden uitgezonden naar de Dag der Kampioenen, georganiseerd door de NBF. Men moet minimaal 15 games huis league gespeeld hebben bij deelname. De verenigingskampioenen moeten voor BV Zetten uitkomen op de DDK, een opvolger of vervanger is niet mogelijk.

Artikel 8.2 Play-offs

1. Eventuele Play-offs van de huisleague, worden aan het einde van een seizoen gespeeld inclusief handicap.
Artikel 8.3 Verenigingstoernooien
1. Gezelligheidstoernooien tellen niet mee in de scores van de vereniging, of de NBF, met als uitzondering de verenigingskampioenschappen en de Play-offs.
(tot de vereniging kunnen alleen personen worden toegelaten die tevens lid zijn of worden van de NBF)

Artikel 8.4 Eindtoernooi.*

Dit is een toernooi voor de kampioenen en periode kampioenen van elke dubbel leaque van de vereniging.
Daarin spelen zij om het kampioenschap teams van de vereniging.

Voor dit toernooi zijn rechtstreeks geplaatst, alle kampioenen van elke dubbel leaque.
De periode kampioenen spelen een voorronden om de nog open plaatsten in de finale op te vullen.

Is de periodekampioen ook leaque kampioen, dan heeft de nummer 2 van die periode recht op een plaats in de voorrondes. Is ook deze al geplaatst doordat deze periodekampioen is, dan de nr 3 enz. enz. Dit geld voor elke periode.

Artikel 9 Protesten

Artikel 9.1 Indienen protesten

1. Protesten die direct het spel en scores verloopt beïnvloed, dienen mondeling door de teamcaptain bij de leaque leider te worden ingediend.
A: deze mondelinge protesten dienen te worden ingediend, bij voorkeur onmiddellijk, maar in ieder geval binnen de 15 minuten, nadat de aanleiding voor het protest zich heeft voorgedaan.
B: doet de aanleiding van het protest zich voor tijdens een game, dan kan het protest nog uiterlijk binnen de 15 minuten na afloop van een game, worden ingediend.
2. De league leider stelt de teamcaptain van de tegenpartij en/of andere betrokken teamcaptains van het ingediende protest in kennis.
A: naar aanleiding van het bij hem ingediende protest, neemt de league leider aan de hand van het huisreglement en het NBF sportreglement, eventueel in overleg met de wedstrijd secretaris en/of het bestuur, een beslissing welke hij direct meedeelt aan betrokkenen.
B: het besluit , genomen naar aanleiding van lid 2 A van dit artikel is bindend. Mits het niet in strijd is met het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 10 Slotbepaling

Artikel 10.1 Uitzonderingen

1. In gevallen van overmacht zijn uitzonderingen op de bepalingen van dit reglement mogelijk. In het geval van wedstrijdtechnische zaken, is dit ter beoordeling van het wedstrijd secretariaat. In alle andere gevallen ter beoordeling van het bestuur. In gevallen waarin de statuten en het huisreglement of de NBF sportreglement niet voorzien, besluit het bestuur.
2. Wijzigingen en/of aanvullingen van dit reglement kunnen alleen op de ALV worden behandeld.

NB.
Artikelen gemerkt met een * zijn de laatste aanpassingen, goedgekeurd door de ALV in maart 2015.